Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

  דיני תכנון ובנייה

  עבירות תכנון ובניה הן בניה ושימוש בקרקע בניגוד להוראות החוק. כך למשל ביצוע עבודה ללא היתר, בניה בסטייה מהיתר, שימוש חורג מתוכנית כגון בניה ללא היתר על קרקע חקלאית ועוד.

  מבצעי עבירות בניה מכל סוג חשופים להעמדה לדין פלילי, לרישום פלילי וקנסות גבוהים. על פי החוק, ניתן להטיל את האחריות הפלילית לביצוע העבירה על בעל המבנה, על המחזיק והמשמש בו בפועל והן על בעלי המקצוע שהיו מעורבים בתכנון ובבניית המבנה הבלתי חוקי.

  באכיפת עבירות, התכנון והבניה ישנם שני מסלולים מקבילים – הליך מנהלי והליך פלילי:

  בהליך המנהלי, ניתן לפעול כנגד מבצע העבירה באמצעות מספר צווים שונים כגון: צו הריסה, צו הפסקת עבודה וצו הפסקת שימוש.

  במסלול הפלילי, במקביל לניהול ההליך בבית המשפט ניתן להשית על מבצע העבירה צו הפסקה שיפוטי (אם בתחילת ההליך עם הגשת כתב האישום, או בשלב מאוחר יותר), צו הריסה ללא הרשעה או צו לניתוק חשמל ותשתיות. שימו לב, הענישה בהליך הפלילי עשויה לכלול הרשעה פלילית, קנסות כבדים ועונשי מאסר בפועל.

  חשיבות ההיוועצות עם עו"ד פלילי המתמחה בייצוג בעבירות תכנון ובניה כבר בשלב הראשוני לפני מתן עדות בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה הינה מכרעת, שהרי כלל הראיות בתיק ישפיעו על החלטת הועדה האם לנקוט כנגדך בהליך משפטי, מנהלי או פלילי, וכן ישפיעו בהמשך הדרך על ביסוס קו ההגנה בתיק, ככל שיוגש כתב אישום מדובר בהליך פלילי בעל משמעויות מרחיקות לכת לנאשם ומשפחתו.

  משימתו של עורך הדין היא ללמוד את התיק לעומק ולבחון האם ניתן יהיה להביא לביטול האישום, לזיכוי, או לחילופין להגיע להסדר טיעון מקל הכולל גזר דין ללא הרשעה וקנסות מופחתים, או אולי להסב את ההליך הפלילי לאפיק של הסדר מותנה המתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, כל זאת על מנת להביא ללקוח את התוצאה הטובה ביותר.

  למשרדנו מומחיות בייצוג בתיקי עבירות תכנון ובנייה רבים, כך לדוגמא:

  בית המשפט זיכה את הנאשמים, חברת תיירות ובעל המניות בה, מעבירות של תכנון ובנייה, במהלך ניהול התיק בבית המשפט נטענו על ידנו טענות שונות ומגוונות, לרבות טענת אכיפה בררנית, פגמים וכשלים שנפלו בהתנהלות המדינה וההליך הסתיים בזיכוי מחצית מאישומים וביטול של היתר בטענת הגנה צן הצדק.

  היועץ המשפטי לממשלה אישר מתן עיכוב הליכים בתיק אחר בו ייצגנו אדם אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין בניה ללא היתר על תוספת שבנה, בסופו של יום הושגה דחייה משמעותית של ההליך המשפטי אשר אפשרה ללקוח להכשיר את הבניה וההליך תם ונשלם לטובת הלקוח.

  בית המשפט הורה על ביטולו של צו מנהלי לאחר שמיעת הוכחות וניהול תיק בו ייצגנו, כאשר הוגשה בקשה למתן צו הריסה מנהלי כנגד בית מגורים שנבנה ללא היתר על ידי לקוח. לאחר לימוד הבקשה על נספחיה, העלנו טענה לפגם שנפל בחובת ההיוועצות על ידי מהנדס הוועדה וכן טענה נוספת כי בנייתו של הבית הושלמה והוא אוכלס זה מכבר. כאמור, בתום ההליך המשפטי, קיבל בית המשפט את טענותינו והורה על ביטולו של צו ההריסה המנהלי.

  בית המשפט הורה על דחיית בקשת המדינה למתן צו הריסה בתיק בו הוגש כנגד בית מגורים של לקוח צו הריסה ללא הרשעה. לאחר הגשת חוות דעת של מפענחת תצלומי אוויר, העלנו טענות לפיהן הצו אינו עומד בתנאי החוק- דהיינו, לא נעבירה עבירה ואין אינטרס ציבורי חשוב במתן הצו. בית המשפט כאמור קיבל את טענותינו והורה על דחיית בקשת המדינה למתן צו ההריסה.

  בית המשפט ביטל הרשעת הלקוח בתיק בו ייצגנו אדם העובד בסגל אקדמי של אוניברסיטה ידועה אשר הורשע בעבירות של בניה ושימוש ללא היתר כאשר בית משפט השלום דחה את בקשתו לביטול הרשעתו בדין. ערעור שהגשנו על פסק הדין לבית המשפט המחוזי התקבל, כך ביטל בית המשפט את הרשעתו בדין של הלקוח.