Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

  ייצוג אסירים

  ועדת השחרורים היא הגורם המוסמך על פי חוק להורות על שחרור מוקדם של אסיר שנשפט לתקופת מאסר העולה על 6 חודשים, בנוסף לכך ניתן לכנס ועדת שחרורים מיוחדת לענין שחרור מוקדם של אסירי עולם שעונשם נקצב על ידי נשיא המדינה וכן של אסירים המרצים עונשי מאסר העולים מעל 25 שנה.

  שיקולי הועדה רבים ומגוונים, כאשר מחד עליה לשמור על האינטרס הציבורי, ומאידך עליה להתחשב בנסיבותיו הפרטניות של כל אסיר. כך למשל תבחן הועדה את סוג העבירה, עברו הפלילי של האסיר, סוגית פיצוי הקורבן, אופן התנהגות האסיר בכלא, נסיבות אישיות ומצב רפואי. בנוסף לכך, תתחשב ועדת השחרורים בחוות דעת של הרשות לשיקום האסיר (רש״א), ככל

  שניתנה, לענין שחרור על תנאי של האסיר. כאשר על רש"א מוטל ללוות את האסיר לקראת שחרורו ולבחון אפשרות של הכנת תכנית שיקום בעניינו. על מנת לשכנע את ועדת השחרורים להורות על שחרור מוקדם של האסיר מומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה דווקא בתחום ספציפי זה, אשר מכיר את המערכת על בוריה וישכיל להכין את האסיר היטב לפני ההתייצבות בוועדה תוך הימנעות ממכשולים ועיכובים רבים בהם ניתן להיתקל במהלך הדרך, כך למשל במקרים רבים נצרכת קבלת חוות דעת של ועדות מקצועיות כגון ועדת אלימות במשפחה או ועדת גילוי עריות, חוות דעת של המרכז לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר, המלצותיהם של עובדים סוציאליים, חוותדעתו של מפקד הכלא, חוות דעת כגון אלה הינן קריטיות לקבלת ההחלטה וחשוב לדאוג לפני ההתייצבות בוועדה כי כל הנתונים יובאו באופן מיטבי וחיובי בחוות הדעת על מנת להביא את הועדה להחלטת שחרור מוקדם.

  עתירת אסיר היא עתירה מיוחדת המוגשת על ידי אסיר או עצור בה ניתן לעתור כנגד החלטת רשויות המדינה ובעלי תפקידים. כך לדוגמה ניתן לעתור לצורך יציאה לחופשה ממאסר, עתירה בגין מניעת התייחדות, עתירה בגין החלטות שירות בתי הסוהר הנוגעות לתנאי המאסר, עתירה לקבלת טיפול רפואי או נפשי, וכן עתירה כנגד החלטתה של ועדת

  השחרור המוקדם. חשוב לדעת, כי עורך דין מיומן ובקיא בתחום ידע לבחון כבר בראשית הדרך את סיכויי הצלחת העתירה, זאת על מנת שלא תוגש עתירת סרק תוך חיוב בהוצאות מיותרות. מעבר לכך, ככל שאכן תוגש העתירה ניסיון ובקיאות בתחום יעלו באופן משמעותי את סיכויי קבלת העתירה בבית המשפט.